טבלת אנשי קשר - מחלקת גבייה
שם תפקיד טלפון נייד מייל
סאלח עאסלה/עפוני קופאי 0522451016 salehas@walla.com
והבה נסאר 046748105 052-6500232 wehbe1974@gmail.com
הישאם עאסלה מנהל ארנונה 04-6748105. 04-6745874 hishamzedan7@gmail.com
פרג'ה חוסיין פקידת גבייה 046748105 / 046745874
סאלח עאסלה קופאי בגבייה

פקס: 04-6745865

שעות קבלה:
ימים, ב-ה ושבת בשעות 8:00-16:00

כללי:

הארנונה הכללית הינה מס המוטל על ידי העירייה על פי חוק.
הארנונה הכללית מוטלת על ה"מחזיק" בנכס. ה"מחזיק" הוא בעל הזיקה הקרובה ביותר לנכס, ויכול שיהא בעל הנכס, שוכר הנכס ואפילו פולש חסר זכויות משפטיות כלשהן.
בנכס ריק - בעל הזיקה הקרובה הוא בעל הנכס.
מועצת העירייה מטילה את הארנונה הכללית לשנת הכספים,מתוקף הסמכות המוקנית לה בחוק ההסדרים במשק המדינה (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב), התשנ"ג - 1992, ובכפוף לתקנות ההסדרים במשק המדינה, המותקנות מדי שנה. לפרטים נוספים.

מטרת המחלקה:

מחלקת הגביה בעירייה מטפלת בכל נושאי התשלומים לעירייה:

 • תשלומי ארנונה,מדידה וגביה.
 • אגרות :שלטים,היטלים ואישורים.
 • אכיפה-טיפול בנושאי אי תשלום :עיקולי בנקים,עיקולי רכב,עיקולי  מיטלטלין ותביעות משפטיות.
 • תשלום לקבלת רישיון עסק.
 • תשלומים אקראיים מגורמים שונים לעירייה.

מחלקת גבייהתפקידי המחלקה:

קבלת קהל, בירור בכל נושא הארנונה וטיפול בתשלומים השונים של העירייה.

 • אחריות על הוצאת שומות ארנונה תקופתיים.
 • קביעת סוג השימוש.
 • בלת התשלומים וטיפול בפניות הנישומים.
 • טיפול בבקשות ההנחות לארנונה.
 • התאמות-השוואת הכנסות והוצאות אל מול הנה"ח.
 • חילופי דיירים המחזקים בנכס.
 • טיפול בהשגה על גובה חיוב הארנונה.
 • מתן אישורים על תשלום ארנונה.
 • מימוש ההנחות בחשבון המשלם,על פי הזכאות.
 • איתור זכאים להנחות אוטומטיות.
 • קבלת בקשות להנחה והעברתן להמשך טיפול.
 • בדיקת זכאות והענקת פטור לנכס ריק.
 • הפקת החיובים.

מהי ארנונה:

הארנונה היא מס שמשלם,עפ"י חוק ההסדרים במשק המדינה,כל בעל/מחזיק בנכס(מבנים,דירות,קרקעות,וכיו"ב) בתחום הרשות המקומית.
ארנונה מהווה מקור מרכזי לתקציב העירייה. הארנונה מוטלת לתקופה של שנת תקציב מלאה,מ-1 בינואר ועד 31בדצמבר,בהתאם לצו הארנונה התקף. סכום חיוב הארנונה מחושב אך ורק עפ"י שטח הנכס,במכפלת התעריף למ"ר. 

צו הארנונה יובא לאישור המליאה ביום 22/6/2017.

לצפייה בצו מיסים ארנונה 2017 לחץ כאן

לצפייה בצו מיסים ארנונה 2016 לחץ כאן

לצפייה בצו מיסים ארנונה 2019 לחץ כאן 

לצפייה בצב מיסים ארנונה 2021 לחץ כאן

בתחום זה אחראית המחלקה על:

 • קביעת שומת ארנונה (גודל,סיווג,חזקה).
 • טיפול בהשגות על שומת הארנונה.
 • טיפול בהנחות מתשלום ארנונה: פטור נכס ריק,זכאים על פי חוק ומבחן הכנסה.
 • הפקת חיובים שוטפים לתושבים וגורמים מוסדיים בארנונה,חינוך ושונות.
 • מעקב וגבייה מחייבים.
 • תפעול שוטף של קופת העירייה.
 • ביצוע התאמות כספיות מול הנה"ח בעירייה.
 • ביצוע אכיפה כנגד חייבים.
 • טיפול בפניות התושבים.

דיווח לראש העירייה ע"י הפקת דוחות כספיים מידי רבעון.

הנחות על תשלומי ארנונה:

על פי תקנות ההסדרים במשק המדינה,רשאית העירייה לקבוע הנחה מסכום הארנונה הכללית שהוטלה באותה שנת כספים,עפ"י קריטריונים קבועים.

הזכאים העונים לקריטריונים יגישו את המסמכים הנדרשים,להוכחת הזכאות ויקבלו הנחה בהתאם לזכאותם.

מי שאינו עונה לקריטריונים הקבועים רשאי להגיש בקשה להנחה לועדת הנחות על תקן של מבקש נזקק.

הגשת הבקשה תבוצע ע"י טפסים מיוחדים שניתן לקבלם במחלקת הגביה. או באתר העירייה.

הגשת בקשה להנחה אינה פוטרת מתשלום ארנונה מלאה ואינה דוחה את מועד התשלום.

על פי הוראות החוק לא יינתנו כפל הנחות,הזכאי להנחה עפ"י שני קריטריונים, יקבל את ההנחה הגבוהה יותר על בסיס אחד מהם.

הנחות  לפי מצב כלכלי:

לפי מבחן ההכנסה ברוטו של כלל המחזיקים בנכס בהתאם למפורט בתקנות ההסדרים(תקציב המדינה).

עקרונות לקבלת הנחות:

יש למלא טופס בקשה ולצרף את כל המסמכים הדרושים.

תינתן הנחה אחת בלבד,הגבוהה מבניהן.

תינתן הנחה על נכס אחד בלבד המשמש למגורים בלבד.

תנאי להנחה-תשלום חובות קודמים.

ההנחה תינתן עבור שנת הכספים השוטפת בלבד.

ועדת הנחות:

זכאי לפנות לועדת ההנחות "נזקק" שנגרמו לו הוצאות חריגות במיוחד בשל טיפול רפואי או אירוע אשר הביא להרעה משמעותית במצבו החומרי.
מילון מונחים:

מחלקת גבייההשגה:

את ההשגה יש להגיש בכתב,תוך 90 יום מתאריך קבלת ההודעה לתשלום.

מנהל הארנונה ישיב להשגה תוך 60 יום ממועד קבלתה במשרדי העירייה.

המחזיק הרשום בנכס (נישום):

עפ"י חוק חובת תשלום הארנונה חלה על המחזיק הידוע והרשום בספרי השומה של העירייה.

יש להודיע על כל שינוי שחל במחזיק בפועל בנכס.

תיקון החוק קובע כי בעת השכרה לתקופה הקצרה משנה יהיה הבעלים על הנכס ("המשכיר") בלבד חייב בתשלום הארנונה ולא השוכר.

המחזיק הרשום בנכס יהיה הבעלים,אלא אם כן הומצא למעוצה מסמך משפטי(הסכם חתום המעביר את ההחזקה בנכס לאחר).

חילופי מחזיקים בנכס:

בקשה לחילופי מחזיקים בנכס יש להעביר בכתב,בצרוף כל המסמכים הנדרשים,לפני ביצוע ההחלפה בפועל.

מחזיק בנכס הסבור כי חלה טעות בקביעת חיוב הארנונה השנתית,בגודל הנכס,סיווגו,או בעניין החזקה עליו,רשאי להגיש "השגה".

תשלום  ארנונה שנתית.

תשלום שנתי מראש-מעניק למשלם פטור מהצמדות למדד המחירים לצרכן של אותה שנת המס' והנחה של 2% או כפי שמפורט בצו הארנונה של אותה שנה.

תשלום דו חודשי-6 תשלומים צמודים למדד.

אמצעים לתשלום ארנונה:

 • הוראת קבע לבנק/כרטיס אשראי-ניתן לשלם את התשלום הדו חודשי בלבד,כשהוא צמוד למדד התשלום בהוראת קבע מזכה בהנחה של 2% או כפי שמפורט בצו הארנונה של אותה שנה.
 •  בדלפקי כל אחד מהבנקים-ניתן לשלם את התשלום הדו חודשי,צמוד למדד.
 •  טלפונית-באמצעות כרטיס אשראי-ניתן לשלם את התשלום הדו חודשי ,צמוד למדד.
 •  לצורך תשלום בכרטיס אשראי באמצעות הטלפון יש להתקשר למחלקת הגביה לטלפונים : 04-6748105 - 04-6745874
 •  בקופת העירייה ניתן לשלם את התשלום הדו חודשי,צמוד למדד,במזומן.
 •  בהמחאה או בכרטיס-אשראי.
 • באמצעות האינטרנט דרך אתר העירייה. (השירות ייפתח בקרוב)

פיגור בתשלומי ארנונה:

אי תשלום הארנונה במועד,מחויב בהצמדה מלאה ובריבית פיגורים חודשית.

 אכיפת התשלומיםהטיפול בחובות המצטברים בגין ארנונה ותשלומי אגרות,מועבר לטיפול המחלקה המשפטית/מחלקת אכיפה.

הנחות:

להלן פירוט סוגי ההנחות בארנונה שניתנות לתושבי עראבה:

 • גימלאים – הנחה בשיעור 25% עד 100 מ"ר לזכאים לגמלת זקנה או שארים מביטוח לאומי, או הנחה בשיעור 30% לאזרח ותיק אשר הכנסותיו אינן עולות על הקבוע בחוק
 • גימלאים הזכאים להשלמת הכנסה מביטוח לאומי – הנחה בשיעור 100% עד 100 מ"ר.
 • מקבלי קצבת נכות כללית והגיע לגיל זקנה (עפ"י קרטריון ביטוח לאומי) זכאי לפטור מארנונה עד 100מ"ר כפוף להמצאת אישורי הכנסה.
 • נכים אשר זכאים לגמלת נכות כללית מביטוח לאומי ואשר דרגת אי כושר השתכרותם הינה בשיעור 75% ומעלה – הנחה בשיעור 80%.
 • מקבלי גמלת סיעוד מביטוח לאומי (עזרה ביתית) – הנחה בשיעור 70%.
 • נכים, נפגעי עבודה - אשר דרגת נכותם הרפואית הינה בשיעור 90% ומעלה – הנחה בשיעור 40%.
 • מקבלי הבטחת הכנסה או מזונות מביטוח לאומי – הנחה בשיעור 70% (כפוף להגדרה בחוק).
 • בעלי תעודת עיוור – הנחה בשיעור 90%.
 • ילד נכה במשפחה – הנחה בשיעור 33%  (גם לילדים מעל גיל 18 המתגוררים עם ההורים, ובלבד שהשתלמה בעדם גימלת ילד נכה). הנחה תינתן מיום ההודעה בלבד.
 • עולה חדש – הנחה בשיעור 90% עד 100 מ"ר למשך 12 חודשים מתוך 24 החודשים הראשונים ממועד העלייה.
 • אסירי ציון, נכי רדיפות נאצים, חסידי אומות עולם, נכי צה"ל, משפחות שכולות – הנחה בשיעור 66% עד 70 מ"ר ובשיעור 66% עד 90 מ"ר למשפחה מעל 5 נפשות עפ"י הקריטריונים הקבועים בחוק.
 • נכה צה"ל בעל עסק – על פי הקבוע בחוק. בכפוף להמצאת אישור ממס הכנסה עבור אותה שנת הכספים על פטור ממקדמות לפי סעיף 174-181, הנחה בשיעור 66% עד 70 מ"ר. לא תינתן הנחה רטרואקטיבית.
 • חייל בשירות סדיר ועד תום 4 חודשים  ממועד שחרורו – הנחה בשיעור 100% עד 70 מ"ר.

לא תינתנה הנחות רטרואקטיביות, וההנחות יינתנו אך ורק לאחר תשלום יתרת החוב עד ליום 31/12/16.

ועדת הנחות ניתן להגיש בקשות לועדת הנחות עפ"י קריטריון "נזקק" או עפ"י מבחן הכנסה.  לא יאוחר מיום 31/10/2016.

את הטפסים ניתן לקבל במשרדי מח' הגביה. ובמייל דרך אתר העירייה

ניתן לקבל הסברים מפורטים יותר בטלפון  04-6748105  וכן באתר.

על מבקש הבקשה להיות רשום כ-"מחזיק" בנכס בפנקסי העירייה.

על מבקש הבקשה להיות רשום במרשם האוכלוסין בתחום העיר עראבה, שאם לא כן, עליו להמציא אישור מהרשות שמעודכנת בה הכתובת, על אי קבלת הנחה בעיר האחרת.

הזכאי ליותר מהנחה אחת, יקבל הנחה אחת בלבד – הגבוהה מביניהן.

המחזיק בשני נכסים או יותר, יקבל הנחה בגין נכס אחד בלבד.

המחזיק בנכס בחלק משנת הכספים, יקבל הנחה בשיעור יחסי למספר החודשים שהחזיק בנכס.

מחזיק, שקיבל הנחה ולא שילם את יתרת הארנונה עד תום שנת הכספים – תבוטל ההנחה.

טפסים חיוניים: