להצטרפות למאגר הספקים והקבלנים נא למלא את הטופס

 

1
פרטי הספק
2
רשימת העיסוקים
3
היתרים ורישיונות
4
מסמכים מצורפים לבקשה
5
הצהרת המבקש

לכבוד

מח' רכש ואספקה

עיריית עראבה

הנדון:  בקשה להצטרף למאגר הספקים של עיריית עראבה 

אני הח"מ, שפרטי מצוינים להלן, מבקש להיכלל במאגר הספקים הרשאים להתקשר עם עיריית עראבה בחוזה להזמנת טובין או לביצוע עבודה 

פרטי הספק: 

(להלן "העסק")

 

אני מבקש להיכלל ברשימת הקבלנים ו/או הספקים המאושרים לצורך התקשרות עם עיריית עראבה בתחום (חובה) שדה חובה

 

התרים ורישיונות - פרטי סיווגי לפי חוק רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות  

פירוט התרי הקבלן

בחר ענף ראשי

קבלנים שעיסוקם הדברה, טיפול ושימוש ברעלים, טיפול בבריכות שחיה לרבות עיסוקים בהם נוצרת פסולת רעילה כתוצאה מעבודתם, חייבים להיות מורשים ובעלי היתר עפ"י חוק החומרים המסוכנים התשנ"ג 1993 לרבות התיקונים והתוספות לו.

קבלן העוסק באספקה התקנה ואחזקת מתקנים להם נדרש תו תקן ישראלי או אירופאי שאושר ע"י מכון התקנים הישראלי, יצרף אישור רלוונטי לכל אחד מהעיסוקים להם נדרש תו כאמור לעיל.

מהנדסים ואדריכלים יעמדו בכל אחת מאלה:

  1. רישום בפנקס מהנדסים/אדריכלים
  2. בעל תעודת מוסמך למדעי ההנדסה או מוסמך לארכיטקטורה מאת הטכניון מכון טכנולוגי לישראל.
  3. בעל תעודה מאת מוסד להשכלה גבוהה באחד מענפי ההנדסה או האדריכלות, והתעודה והמוסד הוכרו על ידי השר, לאחר התייעצות במועצה.
  4. בעל תעודת חברות באיגוד רשמי של מהנדסים או אדריכלים או בעל תעודת - רישום, או כיוצ"ב,

במדינה שבה חברות באיגוד רשמי או רישום מסמיכים לעסוק בענף ההנדסה או האדריכלות, והאיגוד או הרישום הוכרו על ידי השר, לאחר התייעצות במועצה, ובלבד שהוכיח - להנחת-דעתו של חבר- בוחנים שיתמנה לכך על ידי השר, לאחר התייעצות במועצה - על ידי עבודות שביצע או בדרך אחרת, הכול כפי שייקבע בתקנות, שיש לו הכשרה מתאימה.

  1. בעל תעודת חברות באיגוד של מהנדסים או אדריכלים בישראל, שהחברות בו מותנית במילוי אחרי תנאים הזהים לתנאים האמורים בפסקאות (1), (2), (3), או (5), והאיגוד הוכר על-ידי השר, לאחר התייעצות בעירייה.
  2. מי שעבד כמהנדס או כאדריכל במדינת-חוץ באחד מענפי ההנדסה או האדריכלות, והוכיח , להנחת (דעתם של חבר בוחנים, בתנאים שנקבעו בתקנות, שעבד כאמור ושיש לו הכשרה מתאימה לעסוק כמהנדס או כאדריכל בישראל, ובלבד שהגיש בקשה לרישומו בפנקס המהנדסים והאדריכלים תוך שנה מיום שנעשה לראשונה תושב ישראל.

הצהרת המבקש

אני/ו הח"מ, מצהיר/ים ומאשר/ים בזאת כי כל הפרטים לעיל כפי שנמסרו על ידי/נו, מלאים נכונים וכי צורפו לבקשה כל המסמכים והמידע הנדרש כמפורט וכי כל האמור בהם אמת.
במידה ויחולו שינויים בפרטים שנמסרו לעיל אני/ו מתחייבים לעדכנכם מיידית בהתאם.
אנו מצהירים כי אנו מקיימים את כל התנאים הנדרשים ממגישי הבקשה להצטרף למאגר ספקי העירייה, וכי פנייתנו זו עונה על כל הדרישות.

Browser not supported