0
מס תיק בנייה
1
פרטי המתנגד
2
כתובת המתנגדכתובת המתנגד
3
פרטי בא כח המתנגד
4
נתונים
5
נימוקי ההתנגדות

התנגדות לבקשה להיתר בנייה

 

 

 

 

כתובת המתנגד

פרטי בא כח המתנגד

 

 

נתונים

סטאטוס דירת המתנגד (חובה) שדה חובה

נימוקי ההתנגדות

Browser not supported

בברכה הייפאא בדארנה, מהנדסת העירייה