שילוט ופרסוםעיריית עראבה גיבשה הנחיות להצבת שילוט בעיר לצורך המטרות הבאות:

 • שמירה על חזות נאה ואסתטית של העיר.
 • קביעת קריטריונים אחידים להצבת שילוט בתחום העיר.
 • שמירה על האופי הארכיטקטוני של חוצות העיר והמבנים שבה לרבות מבנים לשימור ובנייני מגורים.
 • יצירת שילוב עיצובי בין השילוט המבוקש לשלטים סמוכים, ובין השילוט המבוקש למבנה ולסביבה.
 • הגנה על הציבור בקביעת כללי בטיחות בהקמת השילוט.

הגשת בקשה לרישיון

הבקשה לרישיון שילוט תכלול:

 1. פרוט שם ומענו של המבקש.
 2. הצגת מצב קיים – תמונה/ות המראות מיקום בית העסק, חזית המבנה כולו, כולל מבנים גובלים.
 3. המחשת מצב מבוקש – מיקום השילוט על חזית המבנה, מידות השילוט, סוג, צורה, חומרים, גוונים ותוכן מילולי.
 4. המבקש ימציא התחייבותו לבצוע ביטוח צד שלישי.
 5. שילוט פרסום חוצות – תפורט מסגרת שעליה יוצב השלט, או המתקן הנושא את השלט, לרבות מפרט טכני שלם, פרטי החיבור של השלט למבנה/או לקרקע, מידות המתקן ואופן הקמתו.
 6. שילוט על גדר אתר בניה – יש לצרף התר בניה תקף ומפרט הגדר על רקע מפה מדידה
 7. שילוט על גבי פיגומים – יש לצרף התר בניה/שיפוץ כולל מועד סיום העבודות
 8. לפי דרישת הועדה על המבקש לצרף מסמכים נוספים, כגון: רישיון עסק, היתר בניה, מידות רוחב וגובה החזית עליה מותקן השילוט.
 9. אישור מוקדם של השילוט במתחמים ייחודיים: בית עסק הנכלל במתחם מסחרי המנוהל על ידי חברה משותפת – כגון מרכזים מסחריים, קניונים, במתחמי בילוי – תצורף הסכמת הנהלת המקום לשילוט המבוקש.
 10. מתן ההיתר לשילוט כפוף לקיום התנאים הנ”ל.

הליך קבלת הרישיון

 • לאחר אישור הבקשה על ידי ועדה מקצועית לשילוט, יקבל המבקש את פירוט השילוט שאושר ושובר לתשלום האגרה
 • במקרה של שינוי בשילוט קיים – התקנת השילוט המבוקש תהיה רק לאחר הסרת השילוט הקיים או כל שילוט אחר שאינו תואם את הבקשה.
 • רישיון השילוט ייכנס לתוקפו לאחר אישור הוועדה ותשלום האגרה.

תוקף הרישיון

 • רישיון לשלט יפקע ביום 31 לדצמבר של השנה שניתן, אלא אם צוין ברישיון מועד אחר.
 • הסרת שילוט מחייבת הודעה בכתב למחלקת השילוט לצורך עריכת ביקורת, התחשבנות והחזרת אגרה במקרה הזכאות.

 הסרת שילוט

 • דרישה להסרת שילוט, שלא תיענה על פי המועד המצויין בדרישה, תועבר לביצוע הסרה ע”י גורמי העירייה.
 • הוצאות ההסרה יחולו על בעל השילוט, לרבות כל נזק שיגרם עקב ההסרה.
 • באם שולמה האגרה לאחר קבלת דרישת ההסרה או לפני קבלת הדרישה, יש לדווח מיידית למחלקת השילוט, על מנת למנוע הסרה מיותרת.
 • אם השילוט הוסר, או חלו שינויים בשילוט הקיים: תוכן או בצורה או גודל או מיקום או כל שינוי אחר, עליך להגיש בקשה בכתב לעירייה ולהוציא רישיון חדש.