אמנת השירות

 • מחלקת בטחון, בטיחות ושע"ח
 • נציבות פניות הציבור
 • מבקר העירייה וממונה על תלונות הציבור
 • מינהל החינוך
 • גזברות
 • אגף הנדסה
 • אגף תרבות, נוער ופנאי
 • אגף חינוך משלים
 • אגף לשירותים חברתיים
 • אגף חזות העיר
 • אגף רכש, לוגיסטיקה, תשתיות ואחזקה
 • אגף הכנסות (מרכז שירות לתושב)
 • אגף כללי
 • אגף משאבי אנוש
 • רשות הספורט
 • אגף מחשוב וטכנולוגיות מידע
 • הלשכה המשפטית
 • השכלת מבוגרים
 • היחידה האזורית לאיכות הסביבה
 • אגף תקשורת ושיווק