Untitled

טופס הסכמה לביצוע בדיקות לגילוי נגיף הקורונה במסגרת 'מגן חינוך'

על מנת לצמצם את התחלואה במדינת ישראל, ובפרט על מנת לשמור את מערכת החינוך פתוחה, אנו משיקים את תכנית 'מגן חינוך' שמטרתה איתור מוקדם של תחלואה במערכת החינוך על ידי ניטור קבוע של תלמידים ומורים. מטרת הפילוט הינה לבדוק את התלמידים והמורים אחת לשבוע ובכך לצמצם את ההדבקות התוך-בית ספריות ובכך לתרום להשארת בית הספר פתוח לאורך זמן. שיטת הדגימה והבדיקה: 1. הדגימה תיעשה על ידי מטושים בחלל הפה והאף. חשוב להדגיש! לאחרונה עדכן משרד הבריאות את ההנחיות לדיגום כך שיתחשב בנדגם ולא יגרום לכאב (בפרט בדיגום דרך חלל האף). 2. הבדיקה תיעשה בשיטה של איגום מטושים רגיל או מהיר– בדיקה של מספר נדגמים רב במבחנה אחת, כאשר באיגום מהיר נדגמים בנוסף עם מטוש שני שמוכנס למבחנה יחידנית. א. כאשר תוצאת הבדיקה שלילית כל הכיתה מוגדרת כשלילית. ב. כאשר תוצאת הבדיקה חיובית כל חברי הכיתה ייכנסו לבידוד (אותה הקפסולה). אם נעשה איגום מהיר המבחנות היחידניות תבדקנה ויאותר החיובי, אם נעשה איגום רגיל ללא מבחנות יחידניות יחזרו לבדוק שנית את הקבוצה כדי לאתר את החיובי/ים. השיטה פותחה בישראל בהובלת משהב"ט/מפא"ת, הוכחה בפיילוט נרחב ואושרה ע"י משרד הבריאות לשימוש שוטף.

אישור השתתפות לבני/ביתי לקחת חלק במסגרת תכנית 'מגן חינוך' בבית הספר בו הוא לומד/ת:

הריני נותן את אישורי והסכמתי לכך ש:

א. בני/בתי יבדק בדיקות קורונה במסגרת פיילוט מגן חינוך כאמור בהסבר המפורט לעיל. ב. במקרה של איתור חיובי, המידע לגבי תוצאות הבדיקה יועברו למשרד הבריאות ולמי שמוסמך מטעמו ברשות המקומית, למשרד החינוך ולמנהל/ת בית הספר. ג. לבני/ביתי אין מניעה רפואית כלשהי שמונעת ממנו להיבדק הערה: הורה שמעוניין להיות נוכח בעת הבדיקה של הבן/בת יכול לעשות זאת בתיאום מראש עם בית הספר.

Browser not supported

נדרש במקרה של הורים פרודים/גרושים/ אינם בני זוג

Browser not supported