עיריית עראבה

תמיכה במלכר"ים

מי יכול להגיש בקשות לקבלת תמיכה?עמותות

מוסדות ציבור, הפועלים שלא למטרת עשיית רווח, בתחומה המוניציפלי של עראבה, בנושאי תרבות ואמנות, דת ספורט, בריאות ורווחה, איכות הסביבה, בעלי חיים ותחומים נוספים, שפעילותם במסגרת תפקידיה וסמכויותיה של המועצה.

כל בקשה תבחן על ידי הגורמים המקצועיים והמלצותיהם תובאנה לאישור מועצת העירייה.

התמיכות תחולקנה בהתאם להוראות הדין, נוהל תמיכות והתבחינים, ובכפוף לתקציב התמיכות שיאושר לשנת 2017.


תבחינים לתמיכה עיריית עראבה 2017

טופס בקשה לתמיכה